Familieorienteret Misbrugsbehandling

I hjælpen til borgere med misbrug er det vigtig at løfte kvaliteten af behandling på misbrugsområdet. Det er nødvendigt at højne den faglige kvalitet samt den måde hvorpå hvorpå den enkelte misbruger oplever misbrugsbehandlingen. Udredning, diagnosticering og behandling af personer med misbrug skal løftes, herunder:

Misbrugsindsatsen er opsøgende og finder sted dér, hvor misbrugerne er.

 • Der arbejdes ud fra en inkluderende og rehabiliterende tilgang.
 • De pårørende til en person med et misbrug inddrages i behandlingen.
 • Den enkelte person sikres en misbrugsbehandling, der virker.
 • Behandlingen gives i videst mulig omfang i borgerens nærmiljø.
 • Den enkelte person med et misbrug oplever et sammenhængende og fleksibelt forløb, som også omfatter udredning og opfølgning.
 • Misbrugsindsatsen er opsøgende og finder sted dér, hvor misbrugerne er.

Det er nødvendigt at have en holistisk tilgang til behandlingen af misbrugere af alkohol og/eller stoffer.

Familien må inddrages i behandlingen

Det er nødvendigt med en familieorienteret behandling, hvilket betyder at familien inddrages i en oplysende og støttende funktion. Familien kan være partner, ægtefælde, forældre og børn og mange gange kan nære venner og pårørende også være til støtte og hjælp. Vores erfaring viser, at en familieorienteret behandling er med til at stabilisere misbrugerens netværk og samtidig motivere personen til behandling og at fastholde denne.

Misbrugsbehandling og tilgængelighed for pårørende

Misbrugsbehandling skal være let tilgængelig for misbrugeren og de pårørende. Derfor skal behandlingen være opsporende, tilgængelig og synlig for alle, uanset om man er misbruger af alkohol og/eller stoffer eller man er pårørende. Mange misbrugsbehandlingssteder er ikke fokuseret på den holistiske tilgang, hverken før, under og efterbehandlingen. Endvidere er det nødvendigt at tilbud om behandling ikke kun er koncentreret om de større danske byer. Endvidere må det tilstræbes en større ensartet hed og tilgængelighed uanset hvor man bor i landet og hvor mange misbrugere der er i det enkelte område.

Sundhedsfaglig- og socialfaglig behandling

Den sundhedsfaglige behandling for alkohol- og stofmisbrug omfatter undersøgelse for klarlægning af misbrugets omfang samt fysiske og psykiske problemstillinger knyttet til misbruget. Misbrugsbehandlingen kan omfatte abstinensbehandling og substitutionsbehandling, om nødvendigt. Den socialfaglige behandling omfatter af en visitaiton der kan munde ud i en ambulant, dag- eller døgnbehandling, afhængig af misbrugets omfang. Den samlede behandling skal tage højde for, at borgere med misbrug har forskellige belastningsgrader, ressourcer, intensitet i misbruget og varierende psykiske lidelser.

Opfølgning på misbrugsbehandling

Der opleves at være meget svingende kvalitet i misbrugsbehandlingen for både de offentlige tilbud samt hos private misbrugscentre. Derfor må en systematisk opfølgening på behandling af misbrugere finde sted efter endt behandling. Derudover skal langtidseffekten af misbrugsbehandling dokumenteres, herunder tilbagefald i en årrække herefter. Denne resultatmåling er vigtig for at kvalitetssikre behandlingen af misbrugere i danmark, og for at kunne forbedre eksisterende tilbud. Alle misbrugscentre skal kontinuerlig kvalitets- og kompetenceudvikle på misbrugsområdet, og kunne dokumentere og evaluere indsatsen. Det er derfor vigtig at registrere og anvende data ud fra en systematisk tilgang.

Den psykosociale misbrugsbehandling

Den medicinske og psykosociale behandling kan hjælpe misbrugeren til at træffe beslutning om at ændre sit forbrug af rusmidler. Det er vigtig at behandlingstedet formår effektiv at screene systematisk for psykiske lidelser. Det er vigtig at skabe klarhed af omfanget af psykiske lidelser ud over misbruget.

Kvalitet i misbrugsbehandlingen

Kvalitet i behandlingen afhænger af hvilke metoder der anvendes samt rette kompetence hos medarbejderne. Misbrugere har individuelle behov, som kræver forskellige metodiske tilgange, herunder kognitiv terapi, familieorienteret behandling, systemisk tilgang med videre. Derudover er det vigtig med tilbagefaldsforebyggelse samt opfølgning efter endt misbrugsbehandling.

Opfølgning på behandling af misbrugere

En Der findes forskellige metoder og værktøjer som kan anvendes for opfølgning og evaluering af en misbrugsbehandling. Et af de gængse metoder er ASI (Addiction Serverity Index), hvilket er et systemisk interview, hvor misbrugeren blandt andet spørges om for eksempel:

 • Oplevede problemer med rusmidler
 • Angst og depression
 • Familiemæssige problemer
 • Fysiske problemer
 • Problemer med arbejde

Det er vigtig at misbrugbehandlingen udføres udfra en evidensbaserede – eller dokumenterede metoder. To af de metoder, der har en evidensbaseret effekt er:

 • Familieorienteret behandling
 • Multidimensionelle behandling

Begge disse metoder inddrager forskellige aspekter af misbrugerens liv, herunder arbejde, familie, fritid, uddannelse mm.

Misbrugets konsekvenser

‘Et misbrug går ikke kun ud over misbrugeren, men påvirker hele familien.’ Ved at inddrage netværket i behandlingen er der større sandsynlighed for at misbrugeren holdes ude af et misbrug. Familieorienteret behandling giver de pårørende (ægtefælle, børn mv.) værktøjer til at arbejde med eller bearbejde nogle af de følgeskader, der opstår af at være i familie med en misbruger.

Opsporing af mennesker med mulige misbrugsproblemer

Idet frekvensen af personer med et problematisk forhold til rusmidler er stor, er det nødvendigt at motivere flere borgere med misbrugsproblemer til at søge behandling. Idet der er et relativt lille antal borgere i behandling i Danmark, er opsporing og behandling vigtig. Jo tidligere opsporing og behandling, des større familie- og samfundsmæssig gevinst vil det give. Sundhedsstyrelsen har opgjort i en artikel fra Center for Rusmiddelforskning, at de sundhedsmæssige omkostninger alene på alkoholområdet udgør tre milliarder kr. årligt. Derudover skal ødelagte familier, psykisk og fysisk vold, fyringer, sociale problemer mm. også tages i betragtning.

Terapi der virker

Evidensbaserede behandlingsmetoder er de mest velundersøgte og veldokumenterede metoder i forhold til, for hvem de fungerer, og hvordan de virker. De metoder, der har
påvist effekt, indeholder overvejende elementer af:

 • Kognitiv terapi
 • Adfærdsterapi
 • Problemløsende terapi
 • Færdighedstræning
 • Motivationsforstærkende indsatser
 • Inddragelse af pårørende.

Ingen af disse metoder er specielt konfronterende eller analytisk tolkende.

Motivation og beliggenhed

Det er vigtig at behandlingscenteret er i nærheden af bopælen, i modsat fald vil motivationen for behandling let forsvinde. Motivation spiller netop en vigtig rolle i beslutningen om at gå i behandling. Og derfor er det afgørende, at misbrugeren, når behandlingsbehovet er erkendt, ikke skal bruge lang tid på at finde frem til tilbuddet, og at der ikke er lang ventetid på behandling. Ellers er der stor risiko for tab af motivation. Følgende tilgang til behandlingstilbuddet kan være:

 • Mød misbrugeren hvor han/hun er
 • Misbrugeren bestemmer selv tempoet
 • Accept af misbrugeren som han/hun er
 • Misbrugeren bestemmer selv vejen til et mindre misbrug eller evt. stop

Dokumentation og opfølgning

Evaluering og dokumention giver ny viden, endvidere er det et grundlæggende element i kvalitetssikring af behandlingsindsatsen. Dokumention for misbrugsbehandlingen kan være:

 • Løbende kvalitetssikring
 • Overblik over profilen på personer i behandling
 • Effekten efter 3, 6 eller 12 måneder
 • Måling af fastholdelsesgrad i behandling
 • Hvilke behandlingstilbud er påpulære/ikke populære
 • Justering af behandlings kvaliteten
 • Måling af tilbagefald
 • Data til planlægning og udviklling af misbrugsbehandling

Psykisk lidelse og misbrugsbehandling

Misbrugere med psykisk lidelse profiterer kun lidt af misbrugsbehandling, såfremt de ikke samtidig får behandling for deres psykiske lidelse. Derfor er det vigtig at behandlingscenteret afklarer, hvilke andre lidelser, som misbrugeren har ud over misbruget. Dette er vigtig inden misbrugsbehandlingen iværksættes. Såfremt der er en psykisk lidelse må misbrugerens egen læge tages med på råd. En medicinsk behandling ydes primært som et led i abstinensbehandlingen og for at dæmpe misbrugeren trang til enten at drikke eller tage stoffer. For at medicinen kan virke, skal den naturligvis dosseres korrekt.