Forløb i Misbrugsbehandling

Family First

Forløb

Behandlingsforløb

Et misbrugscenter tilbyder behandling indenfor alle typer rusmiddelproblemer, herunder alkohol, stoffer og medicin. Derudover varetages behandling med substitutionsmedicin. 

Nedenfor vises et typisk forløb i misbrugsbehandling. Det skal dog bemærkes, at der skræddersyes et specifikt behandlingsforløb for hver enkelt misbruger. 

Afklaringsforløb

Opsporing

En opsporing af en alkoholiker eller misbruger har 4 faser:

Spot fase

Opsøgs fase

Kontakt fase

Motivations fase

Formålet med opsporing af misbrugere af alkohol eller stoffer, er med henblik på at yde den rette hjælp. Hjælp til at erkende problemet, komme i behandling og få et normalt liv igen.

Vi yder opsporing som følge af bekymrede pårørende, børn, familiemedlemmer, kollegaer, arbejdspladser og venner. Ofte venner der forgæves har forsøgt at tale personen til fornuft. Eller naboer, kollegaer eller en arbejdsplads, som har en bekymring for en anden person som følge af ændret adfærd.

Der går typisk 10 år inden en person kommer i behandling for et misbrug. Grunden hertil er blandt andet:

 • Manglende opsporing
 • Misbrugeren ønsker ikke behandling
 • Manglende synlighed omkring behandlingsmuligheder

Jo tidligere opsporing af misbrug, des mindre indgribende indsats er der brug for. Det er vigtig med en rådgivende samtale med det samme et misbrug observeres, mens vedkommende er motiveret. Det er vigtig, at arbejdspladser, frontpersonale hos kommuner, læger og andre, som misbrugeren kommer i kontakt med, spørger ind til alkoholvaner. Brug af alkohol må ikke udvikle sig til overforbrug og i sidste ende et misbrug.

Adfærd der viser alkoholisme og misbrug bør føre til relevante tilbud og eventuelt en intervention, om nødvendigt. Det fortjener personen.

Såfremt alkoholproblemet er åbenlyst til stede er opgaven at afdække personens forbrug af alkohol. Er der tvivl om størrelsen af problemet kan en screening være en løsning. The Alcohol Use Disorder Test (AUDIT) er et af de mest udbredte screeningsinstrumenter til at identificere og vurdere alkoholproblemer. Testen er beregnet til selvregistrering, og er oprindeligt udviklet af WHO til brug i primær sundhedstjeneste til identifikation af alkoholproblemer.

Intervention
Forsamtale
Ved enhver henvendelse til os tager vi godt imod dig. Du kan vælge at være anonym og enhver samtale foretages diskret. Med andre ord vil dit navn ikke blive registreret, og du kan altid sige at du ikke har lyst til at gå i Family First alligevel.

Hvad er en forsamtale?

Forsamtalen er en udredende samtale, der handler om at skabe tillid og god kemi. Vi vil spørge ind til hvordan du har det, lidt om din historie samt hvad du gerne vil have hjælp til. Og vi kan give dig nogle gode råd til at komme videre i livet med vores hjælp. Endvider ehar vi nogle rutinemæssige spørgsmål om du tidligere har fået hjælp, om du tager antidepressiv medicin med mere.

Anonymitet og diskretion

Mange synes at det er et stort skridt at kontakte os og tale om følelser og andre svære ting. Man kan godt blive lidt overvældet og skeptisk, men det er vi vant til, og vi tager os godt af dig.

Forsamtalen er din chance

Forsamtlen er din mulighed for at stille spørgsmål om, hvad du kan forvente af os samt hvilke mulighed du har. Typiske spørgsmål er hvad en behandling indeholder? Hvad er psykoterapi? Hvor lang tid tager en behandling? og meget andet. Det er vigtig at du får stillet alle de spørgsmål du har brug for. – Ellers kan du få svar på spørgsmål hen ad vejen.

Efter forsamtalen

Når forsamtalen er forbi, vil du blive skrevet op til et videre forløb såfremt du ønsker det. Vi har ingen ventetid og du kan derfor starte med det samme. Du er altid velkommen til at ringe eller benytte vore drop-in møder.
Indskrivning

Indskrivning foretages når du er motiveret for behandling hos os. Indskrivningen foregår efter at der har været afholdt en samtale med Family First, hvor dit behov er blevet afdækket. Indskrivningen prækvalificere dig til behandling inden behandlingen starter. Det er let, enkelt og lige til.

Indskrivning fra Time-til-Time

Med Family First akut får du en gratis hurtig og akut behandling. Indskrivningen foregår lynhurtigt, og der skræddersys et tilpasset behandlingsforløb fremadrettet. Såfremt den aktuelle situation er dybt bekymrende og alarmerende, vil der straks blive igangsat en hurtig og specialiseret indsats med afgiftning og udredning.

Visitation

Visitation til rusmiddelbehandling foretages af din hjemkommune. Visitaion er indgangen til behandling for alle borgere med misbrug. Primært den ambulante behandling for både alkohol (Sundhedsloven § 141) og Stofbehandling (Serviceloven § 101 og Sundhedsloven § 142 ). Selve visitationerne foretages primært af visitator, og ellers af behandlerne i de pågældende afdelinger. Der er 3 former for visitation i kommuner:

 • Lyn visitation
 • Ny visitation
 • Gen visitation

Visitationen kortlægger din udfordring med overforbrug eller misbrug af rusmidler, herunder alkohol og stoffer.

Visitator

Visitator tager ligeledes hensyn til eventuelle andre problematikker, for at sikre en helheds visitation. Endvidere vil du blive hjulpet videre såfremt der er problematikker, som visitator ikke umiddelbart kan hjælpe med.

Pårørende og misbrugscentre kan rette henvendelse til kommunens rusmiddelkonsulenter på vegne af misbrugeren. De fleste kommuner har åben rådgivnng, hvor det er muligt at komme til samtale, uden forudgående tidsbestilling.

Der kan visiteres til:

Ambulant behandling

Behandling jf. Servicelovens § 101 (stoffer):

Det er rusmiddelkonsulenterne der har visitationskompetencen til at iværksætte
ambulant rusmiddelbehandling. Når den ambulante behandling er iværksat,
tilknyttes borgeren en rådgiver i Voksenrådgivningen og får tilbudt en personlig
samtale.

Behandling jf. Sundhedslovens § 141 (alkohol):

Borgeren kan selv henvende sig til et behandlingscenter og påbegynde
behandling. Det kræver således ikke en bevilling fra kommunen. Behandlingen
kan foregå anonymt hvis borgeren ønsker det, dog ikke såfremt der er tale om
medicinsk behandling. Kommunen får ikke besked fra behandlingsstederne om
hvilke borgere der er opstartet et behandlingsforløb, med mindre borgeren selv
har udtrykt ønske herom.

Dag- og døgnbehandling

Behandling jf. § 107 (stoffer) og § 141 (alkohol):

Ansøgninger om dag- og døgnbehandling behandles af visitationsudvalget i
Voksenrådgivningen. Rusmiddelkonsulenterne sørger for udarbejdelse af
indstillingerne. Afgørelsen, herunder bevilling eller afslag, meddeles skriftligt til
borgeren. Afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

Ved bevilling af døgnbehandling arrangeres forbesøg hvorefter der fastsættes
egenbetaling. Derudover laves der en plan for opfølgning under døgnforløbet.
Døgnbehandling er altid efterfulgt af en efterbehandlingsfase, der iværksættes
ved hjemkomsten.

Hvem kan henvende sig?

Misbrugere, arbejdsgivere, pårørende eller øvrige kan henvende sig direkte til kommunen uden forudgående visitation eller henvisning. Henvendelse kan ske enten telefonisk eller ved personligt fremmøde i åbningstiden eller ved skriftlig henvendelse. Ved ønske om rådgivning, vejledning eller behandling får borgeren tilbudt samtale med en visitator på kommunen.

Formålet med visitation

Formålet med visitationen er gennem udredning at sikre den rette behandlingsindsats.
Visitationen omfatter 1-2 udredningssamtaler, hvor borgeren i samarbejde med visitator kortlægger misbrugssituationen. Enhver borger vil blive interviewet om familieforhold og om eventuelle hjemmeboende børn under 18 år.

Visitation er grundlag for udredning

Interviewet er grundlaget for udredning forud for behandlingsplanlægningen. Desuden er der fokus på udredning af børn tilknyttet familien grundet den skærpede underretningspligt, hvor medarbejdere i offentligt virke (rusmiddelbehandlingen) er forpligtet til at underrette familieafdelingen, hvis der er formodning om et barns mistrivsel.
Der lægges i visitationen vægt på, at borgeren medvirker ved behandling af sin sag, at der bevilges indsatser på et ensartet og objektivt grundlag, at sagsbehandlingen forløber let og smidigt, og at der i sagsbehandlingen samarbejdes med alle relevante
interessenter.

Afrusning

Patienter til afrusning

En forudsætning for, at den enkelte misbruger kan medvirke konstruktivt til et behandlingsforløb er, at vedkommende ikke er påvirket af alkohol eller stoffer.

Afrusning er afgiftning

En afrusning er en slags afgiftning, hvor misbrugeren vil få medicin mod abstinenserne. Behandlingen kan variere fra 5 til 10 dage. Vi anbefaler hellere et par dage ekstra for at få en blid overgang fra medicin til den virkelige verden. Mange vil føle sig ekstra sårbare i perioden under og umiddelbart efter en afrusning.

Afrusning tilbydes

Afrusning skal tilbydes, når patienten møder med abstinenser eller er så beruset, at drikkeophør med stor sandsynlighed vil give abstinenser. Behandling kan ske i almen praksis eller ved henvisning til relevant instans.

Der er ikke altid et netværk eller familie, der kan tage sig af patienten, så det er nødvendigt, at den praktiserende læge kender patienten godt for at udlevere den rette medicin og henvise til rette behandling.

Mislykket afrusning

Hvis afrusning ikke lykkes, kan man forsøge at motivere patienten for at nedsætte forbruget de kommende dage, så forsøget kan gentages ud fra et lavere forbrug.

Hvem udfører afrusning?

Nogle personer drikker ved en enkelt anledning en så stor mængde alkohol, at de enten ikke kan tage vare på sig selv eller er til gene for andre. Langt de fleste mennesker sover en sådan rus ud derhjemme eller andre steder uden inddragelse af offentlige myndigheder. Når politiet inddrages bliver en del af disse kørt hjem, andre køres på sygehuset, men de fleste anbringes i detentionen. Sygehuse, herberg, forsorgshjem og alkoholbehandlingshjem kan alle ses som alternativer til detentionen.

Afrusning foretages normalt sammen med abstinensbehandling

Abstinensbehandling

Abstinenser opstår, fordi kroppen har tilvænnet sig alkoholen og reagerer kraftigt, når du forsøger at skrue ned for forbruget eller stopper fra den ene dag til den anden. Du kan eksempelvis opleve følgende symptomer:

 • Rysten

 • Sveden

 • Høj puls

 • Rastløshed

 • Uro og angstlignende reaktioner

 • Koncentrationsproblemer

 • Søvnproblemer

 • Stærk trang til at drikke igen

Alkohol fjerner disse symptomer hurtigt, og derfor kan det være svært at fastholde sin beslutning om at reducere eller stoppe forbruget.

Når først du har udviklet fysisk afhængighed, kan det være farligt at stoppe sit forbrug helt – uden nedtrapning eller medicinsk abstinensbehandling.  Du kan gå i kramper eller få delirium, og blodtrykket kan blive så højt, at der er fare for hjertestop.

En ”kold tyrker”, hvor du holder abstinenserne ud, frarådes på det kraftigste!

Omsorg
Udredning
Kortlægning
Screening
Planlægning af behandling

Behandlingforløb

Substitutionsbehandling
Medicinsk behandling

også benævnt Farmakologisk behandling. 

Ved nedtrapning for opiater benyttes Metadon og Subutex. Ved nervepiller benyttes normalt Risolid (benzodiazepiner) som nedtrapningsmedicin. Alkohol bliver ofte medicineret med Klopoxid eller Risolid.

Vores afgiftning har vist sig at være meget effektiv og der er mere end 90 % af klienterne, der gennemfører denne del af behandlingen planmæssigt.

Telemedicin

Såfremt der ikke er en læge til stede, vil der via videokonference konsultere en læge sammen med vores sygeplejerske.

Ambulant behandling
Nedtrapning
Skadesreducerende behandling
Støtte og hjælp til praktiske foranstaltninger
Støtte i forb. m. helbredelse og sygdom
Dagbehandling
Stofedukation
Psykoedukation
Eksponering

Uden måske at tænke over det, så eksponeres vi for alkohol overalt hvor vi går – i tv, på gaden, gennem reklamer, i supermarkedet osv. Såfremt en alkoholbehandling skal være succesfuld, er det nødvendigt at kunne håndtere vores trang, når vi eksponeres for alkohol og trangen opstår. 

Strategier til at håndtere trang

Der findes forskellige strategier til håndtering af trang. Som en del af behandlingen er læring om forskellige strategier til håndtering af trang vigtig.  Trang er et vilkår for alle mennesker – og vi bliver hele tiden udsat for fristelser.  For at opnå varige ændringer i alkoholforbruget er det vigtigt at blive i stand til at takle sin trang. 

Afholdenhed er en forudsætning for at deltage i behandlingen. Erfaringen viser, at visualisering er den bedste metode til eksponering, idet mange lærer og husker bedst i indre billeder. Formålet med behandlingen er at skabe den stærkeste erfaringdannelse hos den enkelte. 

Sådan foregår en eksponering:

Eksponering foregår som gruppeterapi, hvor to behandlere står for eksponeringen. Der anvendes alkohol, som efterfølgende hældes ud.

Positive resultater af ædruelighed

For at undgå tilbagefald, er det en naturlig strategi at tænke på de negative konsekvenser af misbruget. At være opmærksom på det negative ved at drikke

Det er let at falde i skrækscenarier som vil skabe en negativ følelse, og derfor er det vigtig at finde en modvægt frem i det indre sind. Derfor bedes misbrugeren om at beskrive de positive oplevelser af sin ædruelighed, og ankre dem som en ressource til brug ved fristelse og trang. Gennem visualisering forankres de positive resultater af ædrueligheden.

Lykønskning til ædruelighed fra betydningsfulde andre

Opbakning fra andre mennesker, og især sig netværk, er vigtig i en forandringsproces. Misbrugeren får styrket evnen til at modtage positiv respons og visualisere det som en ressource og et anker. Når misbrugeren fremkalder et billede af positiv respons fra venner og andre, så øger han eller hun tilliden til, at det er muligt at håndtere trangen, når den melder sig i hverdagen.

Fornyelse af beslutningsgrundlaget

Behandlingen er ofte taget som følge af venlige opfordringer fra venner og bekendte eller en direkte intervention. Derved er behandlingen taget som følge af negative konsekvenser af misbruget. Det er nu vigtig at omformulere grunden til behandling, som en positiv hændelse der er til for misbrugerens bedste – At det er positivt at være ædru. Den nye positive beslutning indgår herefter i den anvendte visualisering som en ressource.

Negative konsekvenser af misbruget

Tanker om alkohol og muligheden for blot at drikke kontrolleret opstår ofte ved ædruelighed. Forførende tanker, hvor misbrugeren skal lære at vende tilbage til virkeligheden omgående. At lade illusionen være og leve med den, uden at tage handling. At frembringe en visualisering om koblingen mellem alkohol og de negative konsekvenser, benyttes som strategi til at håndtere og overvinde trangen.

Afspænding

Når trangen til alkohol opstår, er en strategi til at håndtere uroen vigtig. Her anvendes en effektiv afspændingsteknik som flytter fokus, beroliger kropsligt ubehag og nedsætter forstyrrende tanker. Med andre ord benytter misbrugeren den indlærte afspæning som tranghåndtering.

At holde ud

Trangen vil komme igen og igen. Derfor er det vigtig at kunne rumme og leve med trangen, indtil den forsvinder igen. Strategier til at udholde lyst og trang til alkohol kan sammenfattes til:

 • Fremkalde positiv respons fra venner
 • Tænke på det negative ved at drikke
 • Fokusere på det positive ved at være ædru
 • Afspænding

 

 

Kropsbevidsthed
Stabilisering
Forandringsgrupper
Psykosocial behandling
Døgnbehandling

Efterbehandlingforløb

Udslusning
Efterværn
Efterbehandling

Misbrugeren får et tilbud om efterbehandling og vedligeholdelse af de færdigheder og teknikker som behandlingen har givet. Vi har udviklet et efterbehandlingstilbud med strategier og eksponering til at håndtere trang. Dette sker via visualisering, idet læring bedst huskes ved brug af indre billeder og sanserne. Målet med efterbehandlingen er at trangen skal miste indflydelse på misbrugerens liv. Denne proces er lang og kan vare hele livet. 

Forankring af de mange fordele ved ædruelighed

En rigtig god strategi til at undgå tilbagefald er at ankre de positive konsekvenser af misbruget. Hvad har været negativ og hvad har været positiv som modvægt? Misbrugeren nedskriver de positive reaultater som hjemmeopgave som forankres gennem visualisering. 

Opbakning fra andre

Vi har alle behov for socialt nærvær og positiv feedback. Derfor har man behov for opbakning i processen. I forandringsprocessen styrker misbrugeren evnen til at tage imod positiv repons, og ankre det som en ressource. Ved at udløse denne ressource når trangen bliver størst, kan han/hun bedre håndtere trangen når den melder sig. 

Fornyelse af motivationen

Den oprindelige beslutning om at gå i behandling blev taget som følge af en intervention eller personlig krise. Motivationen her var drevet af en nød og en negativ konsekvens af misbruget. Nu er det positiv at være ædru og derfor må beslutningen fornyes med udgangspunkt heri. Misbrugsbehandlingen er nu en positiv ting som fylder personen med glæde og fornyet håb for fremtiden.

Tanker om kontrolleret indtag af rusmidler

Når man har været clean eller ædru i en tid, vil tanker om at drikke eller indtage stoffer i små kontrollerede mængder strejfe sindet. Derfor fornyes en ny beslutning og strategi for total afholdenhed. Disse forførende tanker skal håndteres, og dette gøres ved at personen kobler rusmidlet sammen med de oplevede negative konsekvenser af misbruget. Håndteringen af trangen er derfor de negative konsekvenser af misbruget.

Afspændingsteknik

Når trangen opstår, er det vigtig at have de rette værktøjer parat til at håndtere uroen. Mindfulness og vejrtrækningsøvelser virker som et  effektivt middel til at tilsidesætte tanker om trang. Med andre ord kommer personens stressniveau ned på et niveau hvor det er lettere at håndtere negative tanker og modvirke trangen til rusmidler. 

Udholde trangen

Et menneske, der er afhængig, bruger sin vilje og energi til at holde trangen nede. Det er muligt at fortrænge trangen. Men bivirkningerne er typisk en konstant spænding, og at man gradvist bliver mere negativ. En vægtløfter kan kun løfte sin stang en rum
tid. Alle muskler er spændte, og det kan gøre ondt. Når han ikke kan holde vægtstangen længere, falder armene ned, og musklerne spænder af. På samme måde er det med trang: Det kan være smertefuldt at mærke trangen. Men den kan kun nå et vist niveau. Og på et tidspunkt magter kroppen ikke at mærke trangen, og den forsvinder.

 

 

Eksponering
Tilbagefaldsforebyggelse
Social færdighedstræning
Selvhjælpsgrupper
Familiebehandling

Pårørendebehandling

Netværksarbejde
Parsamtaler
Familierådgivning
Pårørendegrupper
Familienetværk
Pårørende terapi

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Pårørende støtte

Pårørende til misbrugerGratis støtte til pårørende ved misbrug og sygdom

Tryghedsbesøg

Tryghedsbesøg i hjemmetVi kommer gratis på besøg i dit hjem efter aftale

Familiemægling

Hjælpe til familier i kriseAkut gratis krisehjælp til konfliktfyldte familier

Forløb i misbrugsbehandlingen

FAMILY FIRST

Forløb

ÅBEN RÅDGIVNING

Gratis og anonym
Åben hver dag kl. 10 – 22

LIVLINE

Udkørende pårørende hjælp
Åben 24 timer i døgnet

b

SMS

Gratis og nem dialog – her og nu
Åben 24 timer i døgnet

TLF

SKRIV

Skriv en mail og få lynhurtig svar
Åben 24 timer i døgnet