Kvalitetsstandard Family-First Misbrugsbehandling

Family First

test

Standard for misbrugsbehandling

Kvalitetsstandard for behandling af misbrugere

Lovgrundlag

§§ 101, 107 og 139 i Lov om Social Service samt §§ 141 (alkoholmisbrug) og 142 (stofmisbrug) i Sundhedsloven..

Ydelser indenfor Social behandling

Ved social behandling forstås ydelser i relation til:

 • Forsamtale og udredning
 • Ambulant behandling
 • Dagbehandling
 • Substitutions- og anden medicinsk behandling
 • Hjælp og støtte i forbindelse med helbred og sygdom
 • Døgnbehandlingstilbud, herunder for- og efterbehandling
 • Pårørendetilbud
Behov hos borgeren

Borgere, der har et forbrug af alkohol eller stoffer i en sådan grad, at vedkommendes funktionsniveau psykisk, somatisk, socialt, arbejdsmæssigt og / eller familiemæssigt påvirkes og forringes i væsentlig grad.

Formålet med social behandling

Formålene med social behandling knytter sig til:

 • Afklaring, der har til formål at bevidstgøre borgeren om egen situation, yde rådgivning og udarbejde oplæg til handleplan
 • Udvikling, der har til formål at skabe bedre livskvalitet hos borgeren (f.eks. udvide dennes handlemuligheder, deltage i samfundslivet og opnå størst mulig uafhængighed fra offentlig forsørgelse) samt ædruelighed / stoffrihed
 • Stabilisering, der for alkoholafhængige har til formål at sikre en fortsat ædruelighed eller nedsat forbrug. For stofafhængige har stabiliseringen til formål at begrænse sidemisbrug og kaos, således at pågældende får ro til at vurdere hvilket tilbud, der passer bedst til ham eller hende
 • Harmreduktion, der har til formål at øge livskvaliteten ved at mindske omfanget af sidemisbrug og kriminalitet samt begrænse den negative påvirkning i nærmiljøet
 • Motivation, at bevare eller styrke borgerens funktionsniveau ud fra princippet om ”hjælp til selvhjælp”. Dette betyder, at social behandling sker i samarbejde mellem borger og medarbejder
Serviceniveau

Forsamtale og udredning tilbydes alle borgere, der henvender sig til Family First.

Ambulant behandling tilbydes i form af individuelle samtaler og / eller par- eller gruppebehandling.

Dagbehandling tilbydes i form af gruppebehandling og / eller individuel behandling.

Substitutions- og anden medicinsk behandling tilbydes som led i en stabilisering af et misbrug eller som skadesreducerende vedligeholdelsesbehandling, samt ambulant afrusning.

Støtte i forbindelse med helbred og sygdom tilbydes i form af rådgivning og / eller henvisning til andre former for hjælp.

Døgnbehandlingstilbud i forbindelse med stofmisbrug, herunder for- og efterbehandling, tilbydes som forbehandling, døgnbehandling i op til 6 måneder samt efterbehandling i form af ambulant behandling eller ophold Døgncenter. Efterbehandling varierer fra ½ – 1 år, afhængigt af den enkeltes behov. Forløbet kan afsluttes ved træning af sociale færdigheder og for at skabe struktur i hverdagen, samt som støtte til at bevare stoffriheden. Døgnbehandlingstilbud i forbindelse med alkohol, tilbydes som afrusning, derpå døgnbehandling i op til 12 uger, samt efterbehandling i ½ – 1 år og / eller ambulant behandling, afsluttende ved træning af sociale færdigheder og for at skabe struktur i hverdagen, samt som støtte i at bevare ædrueligheden.

Pårørende kan tilbydes rådgivning i form af individuelle samtaler og / eller henvisning til pårørendegrupper. Det kan evt. udmøntes som samtaler med Rådgivningscentrets psykolog eller som familiebehandling. Desuden rådgives forældre med mistanke om barns misbrug.

Visitationskriterier

Der er følgende visitationskriterier for social behandling:

 • Borgere med et misbrug af stoffer eller alkohol
 • Specialoverlægen ved Ringsted Kommunes Rådgivningscenter tager stilling til den medicinske behandling
 • Rådgivningscenterets visitationsgruppe visiterer til døgnbehandling og efterbehandling
Valgmuligheder i forhold til levering og leverandører

Borgere der har et alkoholmisbrug har frit valg i forhold til hvor de ønsker at blive behandlet.
Borgere med et stofmisbrug behandles ambulant i hjemkommunen, hvis de modtager medicin. Døgntilbud vil tage udgangspunkt i borgerens ønske, medmindre hensynet til borgeren taler for andet.

Krav til borgeren
 • Borgeren skal være indstillet på, at ville arbejde med sit misbrug. Der skal være et ønske om forandring af misbrugssituationen.
 • Borgerens familie og netværk inddrages i den sociale behandling i det omfang, det er nødvendigt og muligt.
Betaling for social behandling
 • Behandlingen af stofmisbrug er gratis for borgeren.
 • Ved døgnbehandling betaler borgeren for kost. Har borgeren ikke bolig, betales også for logi.
 • Behandlingen af alkoholmisbrug er gratis for borgeren, både ambulant, dag- og døgnbehandling.
Kvalitetsmål for misbrugsbehandling
 • Family First medvirker gennem egne initiativer og tværfagligt samarbejde til at forebygge skader på det enkelte menneske – og samfundet – som følge af misbruget – og til at begrænse antallet af nye misbrugere
 • Behandlingsgaranti: Den sociale behandling iværksættes indenfor 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til Family First
 • Behandlingen sker på baggrund af en individuel vurdering.
 • Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser, samt på det mindst indgribende niveau for borgeren og så vidt muligt i nærmiljøet
 • Den sociale behandling koordineres, når det er relevant i et samarbejde med praktiserende læge, sygehus, Family First, Jobcenter m.fl. 
 • Behandlingen sker på baggrund af en behandlingsplan, der styrer indsatsen for den enkelte borger, hvori målsætning og behandlingstilbud fastsættes. Denne udformes og revideres altid i samarbejde med den enkelte borger
 • Det tilstræbes, at borgeren har én behandler, og at der ikke sker unødvendige skift af behandler
Socialtilsynets opfølgning på kvaliteten:

• Socialtilsynet fører tilsyn med, om misbrugsbehandlingen opfylder lovkravene

• I forbindelse med døgnbehandling er det institutionernes hjemkommuner, der fører tilsyn

• Socialtilsynet kan ved politisk beslutning gennemføre en brugerundersøgelse i form af spørgeskema til samtlige borgere, som modtager social behandling

Ydelsesbeskrivelse for forsamtale og udredning

Ydelser indenfor forsamtale:

Forsamtale kan omfatte:

 • Beskrivelse af tilbud til borgeren
 • Udredning
Ydelser indenfor udredning:

 Udredning kan omfatte:

 • Kortlægning af borgeren egne behandlingsønsker
 • Anamnese/misbrugsanamnese
 • Statistik
 • Hvilke tidligere behandlingstiltag er der gjort?
 • Netværksrelationer (professionelle og andre)
 • Indhente relevante oplysninger
Ydelser, der ikke er omfattet:

 

Plejeopgaver

• hjemmebesøg

Ydelsesbeskrivelse for ambulant behandling

Ydelser indenfor ambulant behandling:

Ambulant behandling kan omfatte:Ambulant behandling kan omfatte:

Alkoholbehandling:

 • Forsamtale
 • Rådgivning og vejledning
 • Antabusbehandling
 • Ambulant afrusning
 • Psykosociale samtaler
 • Visitation til dag- eller døgnbehandling samt efterbehandling
 • Tilbagefaldsarbejde
 • Mulighed for både medicinsk- og psykologisk behandling
 • Hjælp til fastsættelse af individuelle mål, der tilsigter bedre kontrol med forbruget
 • Anonym rådgivning
 • NADA akupunktur
 • Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme
 • Støttende samtaler
 • Pårørende samtaler
 • Parsamtaler
 • Behandlingen tager udgangspunkt i børne- / familieperspektiver, hvilket bl.a. indebærer, at familie vil få tilbud om deltagelse i behandlingen
 • Visitation til børnegruppe samt pårørendegruppe
 • Netværksmøder

Stofmisbrugsbehandling:

 • Forsamtale
 • Rådgivning og vejledning
 • Substitionsbehandling, psykosociale samtaler, visitation til dag- eller døgnbehandling
 • Efterbehandling
 • Tilbagefaldsbehandling
 • Mulighed for både medicinsk- og psykologisk behandling
 • Hjælp til fastsættelse af individuelle mål, der tilsigter bedre kontrol med misbruget
 • Støttende samtaler
 • Pårørende samtaler
 • Visitation til pårørendegruppe
 • Parsamtaler
 • NADA akupunktur
 • Afklarende, anonyme samtaler
 • Rådgivning i forhold til misbrugsrelaterede sygdomme
 • Netværksmøder
Ydelser, der ikke er omfattet:
 • Plejeopgaver
 • Hjemmebesøg

 

Ydelsesbeskrivelse for dagbehandling

Ydelser indenfor dagbehandling:

Dagbehandling kan omfatte:

 • Strukturering af dagligdag
 • Social træning
 • Støtte til at bevare stoffrihed/ædruelighed
 • Alkohol og stoffri netværksopbygning
 • Forberedelse til arbejdsmarkedet
Ydelser, der ikke er omfattet:
 • Plejeopgaver
 • Hjemmebesøg

Ydelsesbeskrivelse for substitutions- og anden medicinsk behandling

Ydelser indenfor substitutionsbehandling:

Substitution kan omfatte:

 • Udlevering af substitutionsmedicin
 • Overvågning af indtagelse af medicin
 • Opfølgning på helbredssituation
 • Relationsarbejde
Ydelser indenfor anden medicin:

Anden medicin kan omfatte:

 • Udlevering af støttemedicin
 • Kontrol af promille inden antabusindtag
 • Udlevering af antabus
 • Afrusning/nedtrapning
 • Registrering/optælling af medicin
 • Dosering
Ydelser, der ikke er omfattet:
 • Plejeopgaver
 • Hjemmebesøg

Ydelsesbeskrivelse for substitutions- og anden medicinsk behandling

Ydelser indenfor hjælp og støtte i forbindelse med helbred og sygdom

Dette kan omfatte:

 • Råd og vejledning i forbindelse med:
 • Sårpleje
 • Henvisning til egen læge
 • Helbred
 • Kostvejledning
 • Hepatitis vaccination
 • Personlig pleje
 • Generel helbredsvurdering
Ydelser, der ikke er omfattet:
 • Plejeopgaver
 • Hjemmebesøg

Ydelsesbeskrivelse for for-, døgn- og efterbehandlingstilbud

Ydelser indenfor forbehandling

Forbehandling af stofmisbrug kan omfatte:

 • Forberedelse til døgnbehandling
 • Kortlægning af problematikker i forhold til døgnbehandling
 • Træning af gruppearbejde
Ydelser indenfor døgnbehandling

Døgnbehandling kan omfatte:

 • Miljøafskærmning
 • Terapi (individuel og gruppe)
 • Social træning
 • Afgiftning
 • Træning til ædru/stoffri tilværelse
 • Opstarte ædru/stoffri netværk
 • Bedre helbredsmæssig tilstand
Ydelser indenfor efterbehandling:

Efterbehandling kan omfatte:

 • Fastholdelse af ædruelighed/stoffrihed
 • Fastholde ædru/stoffri netværk
 • Social træning
 • Afklaring af arbejdsmarkeds relationer
Ydelser, der ikke er omfattet:
 • Plejeopgaver
 • Hjemmebesøg

Ydelsesbeskrivelse for pårørendetilbud

Ydelser indenfor pårørendetilbud:

Pårørendetilbud kan omfatte:

 • Samtaler
 • Individuel
 • Gruppe
 • Par
 • Familie
 • Henvisning til relevante grupper
 • Der kan visiteres til psykologsamtale
Ydelser der ikke er omfattet:
 • Plejeopgaver
 • Hjemmebesøg

Alle personer med misbrug kan få gratis hjælp til behandling. Det er muligt at være anonym

Alle personer med misbrug har ret til gratis behandling. Det sker ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Hvis det er 1. gang, du henvender dig, så ring eller skriv i forvejen for at bestille en samtale. 

Efterfølgende får du en tid til en udredende samtale med en misbrugskonsulent. I samarbejde med dig, finder I ud af, hvad der er det bedste tilbud til dig.

De forskellige tilbud kan være Individuelle samtaler, dagbehandling i gruppe eller døgnbehandling.

Et individuelt samtaleforløb, indeholder en ugentlig samtale med en misbrugsbehandler.

Dagbehandling foregår 4 dage om ugen fra kl. 9.15 til kl. 12.15 og er et gruppebehandlingstilbud. Der er plads til 8-10 personer i gruppen. Ud over behandlingen i gruppen er der også motion indlagt i forløbet 1-2 dage om ugen.

Dette foregår hos Family First

Døgnbehandling foregår på en døgnbehandlingsinstitution og kan være i hele landet.

Det er misbrugskonsulenten som sammen med dig vurderer, hvilket tilbud du skal tilbydes.

Hos Family First behandler vi misbrug af rusmidler:

 • Alkoholmisbrug
 • Stofmisbrug
 • Medicinmisbrug

Vi arbejder udfra en individuel skræddersyet tilgang, ud fra at misbruget er en tillært adfærd, der er opstået som følge af nogle hændelser i ens liv.

Behandlingens udgangspunkt er den kognitive metode, som tager udgangspunkt i tanker, følelser og handlinger. Kort fortalt afdækker vi de tanker og følelser, som er baggrunden for de handlinger man laver – f.eks. at drikke/tage stoffer. Ved at finde ud af hvad der er årsagen til man har et misbrug, kan man lære at ændre sine tanker og følelser eller lære at håndtere dem. På denne måde kan man blive opmærksom på sine handlinger og vælge at gøre noget andet – stoppe med misbruget.

Vi tilpasser behandlingen for den enkelte og støtter og guider misbrugeren til at blive herre i eget liv.

Ud over den kognitive metode bruger vi andre metoder som vurderes at være relevant for behandlingen.

Vi  har fokus på mål, fordele, ulemper, værdier og forandring, samt håndtering af trang og tilbagefaldsforebyggende strategier.

Du tilbydes Nada behandling. Nada er en form for øreakupunktur der er rigtig god mod trang og abstinenser. Derudover giver Nada ro og balance og er god mod stress.

Relaterede emner

Samtalegruppe

Samtalegruppen er et gratis og anonymt tilbud til alle pårørende. Her hjælper pårørende hinanden

LÆS MERE

Pårørendehjemmet

Behov for et gratis midlertidig frirum og/eller beskyttelse, så er pårørendehjemmet lige noget for dig

LÆS MERE

Pårørende støtte

Pårørende til misbrugerGratis støtte til pårørende ved misbrug og sygdom

Tryghedsbesøg

Tryghedsbesøg i hjemmetVi kommer gratis på besøg i dit hjem efter aftale

Familiemægling

Hjælpe til familier i kriseAkut gratis krisehjælp til konfliktfyldte familier

Test

FAMILY FIRST

test

ÅBEN RÅDGIVNING

Gratis og anonym
Åben hver dag kl. 10 – 22

LIVLINE

Udkørende pårørende hjælp
Åben 24 timer i døgnet

b

SMS

Gratis og nem dialog – her og nu
Åben 24 timer i døgnet

TLF

SKRIV

Skriv en mail og få lynhurtig svar
Åben 24 timer i døgnet