Pårørendepolitik

Organisationen FAMILY FIRSTs pårørendepolitik.
(Som vedtaget af bestyrelsen den 22. juli 2019)

Indledning
FAMILY FIRST ser misbrug som et fælles problem for de afhængige, de pårørende og de professionelle.

Hvis de pårørende skal kunne indgå i arbejdet med denne fælles udfordring, er der en række forudsætninger, der skal være opfyldte. De pårørende skal klædes på, så de bedst muligt kan indgå i samarbejdet med Family First.

FAMILY FIRSTs pårørendepolitik giver et bud på under hvilke forudsætninger og hvordan de kan opfyldes.

Pårørendepolitikken beskæftiger sig i sagens natur udelukkende med FAMILY FIRSTs politik i forhold til de pårørende og pårørendeinddragelsen. Pårørendepolitikken kan og skal derfor ikke stå alene. FAMILY FIRST har eller arbejder sideløbende med formulering af politikker i forhold til de to øvrige grupper i det fælles arbejde.

Styrkelsen af pårørendearbejdet må ikke ske på bekostning af de øvrige indsatsområder i FAMILY FIRST. FAMILY FIRSTs pårørendepolitik skal forstås i lyset af FAMILY FIRSTs allerede vedtagne principprogram, formål m.m.

FAMILY FIRSTs formål er at skabe forståelse og tolerance for pårørende og deres pårørendes misbrug. FAMILY FIRST arbejder for trivsel, forebyggelse og helbredelse.

FAMILY FIRSTs mission kan beskrives således:
FAMILY FIRST arbejder for at sikre, at misbrugerne og deres pårørende inden for samfundets rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv. Misbrug af alkohol og stoffer er et fælles problem for misbrugerne, de pårørende og de professionelle. FAMILY FIRST arbejder for at samle disse grupper i et fælles arbejde for at realisere visionen.

FAMILY FIRST er ikke blind for, at der i konkrete situationer kan være modsatrettede interesser mellem misbrugerne, de pårørende og de professionelle. Vi har dog valgt at tage udgangspunkt i – og fokusere på – de fælles interesser.

Hvad er en pårørende?

FAMILY FIRST definerer en pårørende som:
”Et familiemedlem eller en anden person der står den misbrugeren nær.”

Foruden den misbrugerens familie, kan det være venner, kollegaer, naboer eller andre, der står den pårørende nær.

FAMILY FIRSTs pårørendepolitik tænkes at dække alle pårørende, men vil primært fokusere på de nærmeste.

Man er pårørende uanset om man aktuelt har kontakt med den misbrugeren. Pårørende der ikke ønskes inddraget af den misbrugene, har nogle særlige problemer og behov.

Hvorfor pårørendeinddragelse?

FAMILY FIRSTs pårørendepolitik bygger på den nyeste viden, og ser primært de pårørende som en potentiel ressource, der vil kunne få en positiv indflydelse på misbrugendes behandlingsforløb.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at pårørende der har et velfungerende netværk klarer sig bedre end de, der ikke har. Derfor er Family First nødt til at forholde sig til hele patienten inkl. netværket. Pårørendeinddragelsen bliver dermed en integreret del af behandlingen. I forhold til patienter, der intet netværk har, eller har et svagt netværk, er det nødvendigt at forsøge at støtte (gen)etableringen af netværket. Man skal naturligvis stadig respektere den pårørendes integritet, men han/hun skal informeres om netværkets værdi og eventuelt støttes i arbejdet med det. Det kan også være relevant at støtte de pårørende i at blive bedre til at håndtere rollen som pårørende/netværk.

FAMILY FIRSTs pårørendepolitik

FAMILY FIRST arbejder for, at der etableres forståelse for vigtigheden af netværkets inddragelse. Forståelsen skal være baseret på, at der er videnskabelig dokumentation (evidens) for, at pårørende med et velfungerende netværk klarer sig bedre end pårørende, der ikke har et velfungerende netværk.
Forståelsen skal etableres hos misbrugeren, hos de pårørende og hos de professionelle.

FAMILY FIRST arbejder for, at der etableres forståelse for, at de pårørende er vigtige ressourcepersoner for såvel den pårørende som de professionelle, bl.a. fordi de besidder en viden, der kan komme be- handlingen og dermed den pårørende til gode. De pårørende er samarbejdspartnere.

FAMILY FIRST arbejder for, at de pårørende klædes bedst muligt på til at varetage opgaven som pårørende. Dette skal bl.a. ske ved, at alle pårørende tilbydes og motiveres til at modtage undervisning i det at være pårørende og konsekvensen af at have en misbruger og støttes i forhold til udviklingen af evnen til at være en del af den pårørendes støttende netværk.

FAMILY FIRST arbejder for, at de pårørende opnår tryghed ved at vide, at ansvaret for behandlingen af misbrugeren ikke er deres. De pårørende skal trygt kunne overlade behandlingsansvaret til de professionelle misbrugsbehandlere. Dette skal bl.a. realiseres ved så tidligt i behandlingsforløbet som muligt at etablere og derefter fastholde en tæt kontakt mellem de behandlingsansvarlige hos misbrugsbehandlingen og de pårørende.

FAMILY FIRST arbejder for, at de ansatte i psykiatrien orienterer de pårørende om FAMILY FIRST og deres tilbud til pårørende i lokalområdet. Denne orientering er særlig vigtig i forbindelse med de pårørendes første møde med psykiatrien.

FAMILY FIRST arbejder for, at pårørende der ikke har kontakt til misbrugeren, tilbydes støtte og vejledning i videst muligt omfang uden at den pårørendes rettigheder tilsidesættes. Dette kan ske gennem en generel orientering om misbrug, behandlingsmuligheder og prognoser.

FAMILY FIRST arbejder for, at pårørende, der ikke ønsker deres pårørende inddraget, bliver orienteret om hvilke fordele der er ved at inddrage de pårørende i behandlingen. Den pårørende skal orienteres om, at det er videnskabeligt dokumenteret, at pårørende der har et velfungerende netværk klarer sig bedre end de, der ikke har.

FAMILY FIRST arbejder for, at de professionelle respekterer misbrugerens ønske om, at pårørende inddrages i behandlingen og løbende orienteres. Tavshedspligten er aldrig til hinder for inddragelse af de pårørende, når den pårørende ønsker dette.

FAMILY FIRST arbejder for, at psykiatrien systematisk arbejder med genskabelse af brudte familiekontakter hvor dette er relevant.

FAMILY FIRST arbejder for en særlig indsats i forhold til børn af og søskende til misbrugeren. Vi vil her arbejde for, at børn og unge bliver støttet i deres ret til at være børn/unge – uanset deres relation til misbrugeren. FAMILY FIRST arbejder for at behandlingstilbuddene medtænker børn af og søskende til misbrugeren i den samlede indsats. FAMILY FIRST mener at barnets tarv altid skal tillægges afgørende betydning.

FAMILY FIRST arbejder for, at der tilbydes søskende undervisning i ‘Hvad er misbrug’ og konsekvensen af at have et misbrug af alkohol og stoffer.

FAMILY FIRST arbejder for, at pårørendeaspektet til stadighed tilgodeses, når misbrugsbehandlingen til stadighed udvikles. Dette kan bl.a. sikres ved at misbrugsbehandlingen har en løbende dialog med bruger- og pårørendeorganisationerne, herunder FAMILY FIRST.

FAMILY FIRST arbejder for, at der tilbydes pårørende til misbrugere en landsdækkende telefonrådgivning.

FAMILY FIRST arbejder for, at der i alle regioner tilbydes pårørende til misbrugere åben personlig rådgivning. Der skal som udgangspunkt være åben rådgivning mindst ét sted i hver region – ideelt i alle kommuner.

FAMILY FIRST arbejder for, at der tilbydes alle pårørende gruppeforløb efter behov. Alle pårørende bør sikres tilbud om deltagelse i pårørendegruppe (børnegrupper, ungegrupper, forældregrupper, søsken- degrupper, fædregrupper etc.) Grupperne skal tilbydes professionel terapeutisk assistance.

FAMILY FIRST arbejder for, at alle pårørende tilbydes bisidderassistance i forbindelse med møder med behandlersystemet. Ideelt bør der være uddannede FAMILY FIRST bisiddere i alle kommuner, men som et minimum skal der være uddannede FAMILY FIRST bisiddere i hver region.

FAMILY FIRST arbejder for at styrke samarbejdet mellem pårørendeorganisationer/-grupper.

FAMILY FIRST vil styrke pårørendearbejdet internt

FAMILY FIRSTs pårørendepolitik er ambitiøs, og den skal realiseres samtidig med lige så ambitiøse politikker i forhold til brugerne og de professionelle.

En række af de formulerede politikker skal realiseres af misbrugsbehandler systemet (fx etablering af pårørende info’er og information til de pårørende om FAMILY FIRSTs eksistens). Andre skal realiseres af FAMILY FIRST alene (fx udbygning af nettet af FAMILY FIRST-bisiddere), og atter andre skal realiseres af FAMILY FIRST i samarbejde med misbrugsbehandlingen (fx gennemførelse af undervisning i ‘Hvad er misbrug’ og konsekvensen af at have et misbrug)

Ansvaret for realiseringen af pårørendepolitikken er delt mellem bestyrelsen og Family First’s ledelse. De kan, om nødvendigt, bistås i arbejdet af nedsatte udvalg, som for eksempel Pårørendeudvalget, Politisk Udvalg og PR-udvalget.

Det overordnede ansvar for realiseringen af FAMILY FIRSTs pårørendepolitik placeres i bestyrelsen med Pårørendeudvalget som tovholder.