Vedtægter

Foreningen FAMILY FIRST
Lk Lorum Lepsum
2100 København Ø
CVR 389898827

 Vedtægter for Foreningen FAMILY FIRST

1 Foreningens navn 
1.1 Foreningens navn er “Family First”, herefter benævnt “Foreningen”. Foreningen er en alment velgørende forening. Foreningens hjemsted er ikke oplyst. 

2 Formål 
2.1 Foreningens formål er:
– At forbedre opvækstvilkår for børn i familier berørt af afhængighed.
– At opnå synlighed, formidle viden, bryde tabuer og skabe forståelse omkring konsekvenserne ved misbrug i familier med børn.
– At forebygge fysiske, psykiske og sociale konsekvenser for børn i familier med misbrug ved at opspore familier med misbrugsproblematikker.
– At rådgive og bygge bro til offentlige sociale tilbud og derved forkorte den tid barnet påvirkes af misbruget. 

2.2 Foreningen er ikke erhvervsdrivende og skal ikke opbygge egen formue, hvorfor et eventuelt nettooverskud ubeskåret går til at støtte Foreningens formål i efterfølgende år. 

3 Midler
3.1 Foreningen vil skabe indtægter ved at søge donationer til sit formål, herunder at afholde events og andre aktiviteter, hvorved der genereres donationer og skabes medlemmer, som genererer kontingenter. 

3.2 Foreningen har ret til at optage lån, idet Foreningens medlemmer dog ikke i den forbindelse må hæfte med deres personlige formue. Således kan lån alene optages af Foreningen, hvor Foreningen alene hæfter med dens egen formue. 

4 Foreningens daglige ledelse
4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en etårig periode. Stifter af foreningen er født medlem af bestyrelsen, og er i bestyrelsen, så længe stifter ønsker. 

4.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Møder i bestyrelsen afholdes mindst 4 gange om året og indkaldes af formanden. Møder kan i øvrigt afholdes så tit, som bestyrelsen ønsker det. 

4.3 Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. 

4.4 Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. 

4.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. 

4.6 Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal. 

5 Generalforsamling 
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle myndige medlemmer har stemmeret. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen), medmindre andet fremgår af denne vedtægt. 

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes senest i løbet af maj måned og varsles skriftligt til medlemmerne via mail/eller elektronisk forum mindst 21 dage før afholdelsen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag til bestyrelsesmedlemmer, skal være formanden i hænde senest to uger før afholdelsen. 

5.3 Sammen med indkaldelsen til generalforsamling offentliggøres Foreningens årsrapport og dagsorden, der skal indeholde følgende punkter: 

– Valg af dirigent og stemmetællere.
– Bestyrelsens beretning.
– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
– Indkomne forslag.
– Forslag til handlingsplan og budget.
– Valg af bestyrelse og suppleant.
– Valg af revisor.
– Evt. 

5.4 Der føres referat over drøftelser og beslutninger på generalforsamlingen. 

5.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af Foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

6 Medlemsforhold
6.1 Enhver, der accepterer Foreningens formål, kan optages som medlem af Foreningen. I Foreningen kan optages personlige medlemmer såvel som virksomheder. Man er medlem, når kontingent er betalt. 

6.2 Indmeldelse i foreningen sker ved indbetaling af medlemskontingent på til Foreningen. Medlemskabet er gældende for det kalenderår, for hvilket der er betalt kontingent. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 

6.3 Udmeldelse af Foreningen sker ved skriftlig henvendelse eller ved ikke-rettidig indbetaling af kontingent. Ved udmeldelse tilbagebetales det allerede indbetalte kontingent hverken helt eller delvist. 

6.4 Eksklusion af Foreningen kan ske, hvis et medlem væsentligt misligholdelser sine forpligtelser fastsat i denne vedtægt eller et foreningsmedlems almindelige forpligtelser i henhold til Dansk Foreningsrets Almindelige Regler, herunder bl.a. hvis medlemmet modarbejder Foreningens formål. 

7 Økonomi, regnskab og revision 
7.1 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for den den daglige drift af foreningen, herunder budgetplanlægning og aflæggelse af årsrapport. Bestyrelsen må ikke i overvejende grad være selvsupplerende. 

7.2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår går fra 1. januar til 31. december 2019. 

7.2 Årsrapport revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. 

8 Aftaleret 
8.1 Formand eller kasserer kan i forening med et andet bestyrelsesmedlem, indgå aftaler på Foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til et bestyrelsesmedlem og/eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 

9 Hæftelse 
9.1 Der påhviler ikke Foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler Foreningen. Foreningen hæfter alene med sin egen formue. 

10 Vedtægtsændringer og opløsning 
10.1 Ændring af Foreningens vedtægter og beslutning om Foreningens ophør kan træffes af generalforsamlingen med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer blandt de fremmødte, hvis disse udgør mindst halvdelen af foreningens medlemmer. Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men tilslutning opnås fra 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkaldes snarest derefter til en ny, ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med 2/3 majoritet uanset det tilstedeværende antal stemmer. 

10.2 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 

10.3 I tilfælde af foreningens ophør doneres en eventuel formue til almennyttige velgørende formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling. 

11 Vedtagelse 
11.1 Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. December 2018.